Wednesday, July 24, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາດິນກະສິກຳ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາດິນກະສິກຳ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ

ບົດຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ດິນນາ, ດິນກະສິກຳ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ ຊຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນເປັນດິນປະເພດອື່ນ.

ລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳ ກຊສ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກຊສ ໄດ້ ນຳໃຊ້ກົນໄກດັ່ງກ່າວ ໃນການພິຈາລະນາ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ການທົດແທນຄືນ ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ການຮັກສາເນື້ອທີ່ດິນໄວ້; ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ກຊສ ໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາ ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຮັບປະກັນການຮັກສາເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ສຳເລັດ ຄໍາແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019.

ປັດຈຸບັນມີພຽງ 22 ໂຄງການ ທີ່ຖືກຮັບຮອງການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 57.351 ເຮັກຕາ, ສະເໜີຫັນປ່ຽນ 13.172 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ ສອງພັນຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໂຄງການທີ່ກໍາລັງຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີຂໍຫັນປ່ຽນອີກ ຈໍານວນ 10 ໂຄງການ ເນື້ອທີ່ດິນຄາດຄະເນປະມານ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5.401,64 ເຮັກຕາ, ສະເໜີຫັນປ່ຽນ 651,76 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ ເຈັດໝື່ນແປດພັນລ້ານກີບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນຈາກປະເພດໜຶ່ງໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນຈະດຳ ເນີນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ.

ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີ່ມີສິດຕົກລົງ ຊຶ່ງໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງເລກທີ 70/ສພຊ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນມີ 2 ລັກສະນະຄື ລັກສະນະຊົ່ວຄາວ ແລະ ລັກສະນະຖາວອນ; ສະເພາະທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ແຕ່ 50 ເຮັກຕາ-100 ເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ 1 ກິດຈະການ ໂດຍສິດຕົກລົງແມ່ນລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກຊສ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບ ແລະ ເຫັນດີຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຂະນະທີ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມີສິດຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນກະສິກຳ ໄປເປັນປະເພດທີ່ດິນອື່ນໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ຕໍ່າກວ່າ 50 ເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ 1 ກິດຈະການ.

ສັງລວມແລ້ວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ດິນນາ, ດິນກະສິກຳ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ ຊຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນເປັນປະເພດອື່ນ. ການຈະຫັນໄປໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາເນື້ອທີ່ດິນ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments