Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ

ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ກໍຄື ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານໂລກ.

ທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໂດຍພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ ຜ່ານການປັບປຸງອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ, ການມາຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ; ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນ 22 ມາດຕະການບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ຂອງຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ 2021-2025. ການສະໜູນສະໜູນຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃນຄັ້ງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງລະບົບການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ດ້ວຍການເຊື່ອມສານກຸ່ມກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າກັບວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອສະໜອງອາຫານສົດໃຫ້ໂຮງຮຽນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ, ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະບັດ ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສົມທົບກັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ທັງເປັນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ; ໂຄງການນີ້ ຍັງກວມເອົາການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກະສິກອນ ແລະ ສະໜອງການປັບປຸງເຕົາແຕ່ງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນການແຕ່ງອາຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ອັນເນັດ ຄະໂນບຣັອກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄລະຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມສະຖານະພາບ ແລະ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ. ເຫດຜົນອີກອັນໜຶ່ງ, ທີ່ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ສະອາດ ແລະ ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານ ນາງ ແຈັກເກີລິນ ເດີ ກຣຸດ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຄັ້ງນີ້, ແມ່ນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການອາຫານໂລກ ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເສີມສ້າງຕົ້ນທຶນມະນຸດໃນປະເທດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ສປປ ລາວ. ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ສາມາດເລືອກທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ສໍາລັບ ງົບປະມານການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ແມ່ນປະມານ 9,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ. ໃນນັ້ນ, ກວມເອົາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ 200 ແຫ່ງໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ປະມານ 22.000 ຄົນ ເຊິ່ງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ ຈະເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຝ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ຈະສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນແບບຍືນຍົງສໍາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ພາບ: ອ່າຍຄໍາ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments